Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Hậu Giang

Thứ ba - 19/10/2021 09:28
          Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân và nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Đấy là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nguồn gốc từ nhiều yếu tố và được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đoàn kết của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là đã vận dụng và phát triển sáng tạo, chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng.
 
Nguyen01
 

          Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là hệ thống những luận điểm, nguyên tắc, phương pháp tập hợp quần chúng nhân dân, tổ chức lực lượng cách mạng nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tolớn của toàn dân tộc. Trong lịch sử tư tưởng của Việt Nam, đã có nhiều người nhắc đến đoàn kết dân tộc nhưng đến Hồ Chí Minh, đoàn kết trở thành đại đoàn kết toàn dân. Đoàn kết có thể hiểu là sự tập hợp, kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung nào đó. Còn đại đoàn kết là đoàn kết rộng rãi, tức muốn nhấn mạnh tới thành phần, quy mô, lực lượng của khối đoàn kết. Đại đoàn kết có thể nhân lên sức mạnh to lớn của cả một dân tộc như Hồ Chí Minh khẳng định: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác.

         Trong cách mạng Việt Nam, theo Hồ Chí Minh, nguồn gốc của đại đoàn kết là công nhân, nông dân và mở rộng đến tất cả nhân dân lao động và các tầng lớp nhân dân khác. Do đó, đại đoàn kết là một khối thống nhất và mở rộng đến mọi người dân Việt Nam, đó là lực lượng, sức mạnh tổng hợp để tập hợp lực lượng toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cách mạng.Người cho rằng muốn giải phóng các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động phải tự mình cứu lấy mình bằng cách mạng vô sản. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, có thể và cần thiết phải điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với những đối tượng khác nhau, nhưng đại đoàn kết dân tộc luôn luôn được Người coi là vấn đề sống còn của cách mạng. Người nói “ Đoàn kết không phải là thủ đoạn chính trị nhất thời mà là tư tưởng cơ bản, nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam; Đoàn kết quyết định thành công cách mạng vì đoàn kết tạo nên sức mạnh, là then chốt của thành công. Muốn đưa cách mạng đến thắng lợi phải có lực lượng đủ mạnh, muốn có lực lượng phải quy tụ cả dân tộc thành một khối thống nhất. Giữa đoàn kết và thắng lợi có mối quan hệ chặt chẽ, qui mô của đoàn kết quyết định quy mô,mức độ của thành công”.Tại sao Đế quốc Pháp và Mỹ có ưu thế về vật chất, về phương tiện chiến tranh hiện đại lại phải thua một Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu trong cuộc chiến xâm lược? Đó là vì đồng bào Việt Nam đã đoàn kết như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết không làm nô lệ. Chỉ có một chí: Quyết không chịu mất nước. Chỉ có một mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng vững chắc xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”. Chính sức mạnh của lực lượng toàn dân đoàn kết làm nên thắng lợi của Cách Mạng Việt Nam.Từ thực tiễn đó, Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận: “Sử dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn” và Người khuyên dân ta rằng: “Dân ta xin nhớ chữ đồng, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”. Đây chính là con đường đưa dân ta tới độc lập, tự do.

          Khi đề cập đến sự đoàn kết và thống nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là vấn đề xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Người coi việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ như giữ gìn con ngươi của mắt mình.Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đúc kết điều đó thành chân lý có giá trị muôn đời: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.
 

Nguyen02
             Trong tình hình thực tế hiện nay, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Hậu giang đã nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, vì đó là nguồn gốc, là nhân tố quyết định thắng lợi trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, lúc nào, nơi nào tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được quán triệt và thực hiện đầy đủ, thì khi đó, nơi đó nhiệm vụ chính trị được thực hiện, đạt kết quả cao và ngược lại.
           Dưới sự tiên phong, gương mẫu của tập thể lãnh đạo đơn vị, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Chi ủy Chi bộ,tất cả công chức và người lao động đã đoàn kết, nhất trí một lòng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ trước hết thể hiện qua sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị. Chính sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo là nền tảng, hạt nhân để lan tỏa tinh thần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó mỗi công chức và người lao động với nhau.Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong tập thể, trước hết nhờ vào người đứng đầu đơn vị đã đảm bảo cơ chế quản lý điều hành phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; thường xuyên tạo sự phối hợp hỗ trợ nhau giữa mỗi công chức và người lao động trong các lĩnh vực công tác giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn chung của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị Chi bộ đã không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của tổ chức; xây dựng tốt các mối quan hệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện; nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, sở trường công tác của từng đảng viên và người lao động từ đó phân công công việc hợp lý để phát huy hết năng lực, sở trường công tác; trong các buổi họp Phòng, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề...tạo không khí gần gủi, ấm áp, vui vẻ, cởi mở; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng công chức và người lao động với nhau.
           Đồng thời quan tâm giúp đỡ, động viên khi gia đình công chức và người lao động của đơn vị gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động … Từ đó, mỗi công chức và người lao động của đơn vị cảm thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể, luôn tôn trọng và đặc lợi ích của tập thể lên trên hết.
Trước khi họp Văn phòng, Chi bộ...nội dung đều được tập thể lãnh đạo đơn vị, Chi ủy Chi bộ thảo luận thống nhất trước khi triển khai, quán triệt trước tập thể và luôn nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao với không khí thảo luận, trao đổi diễn ra sôi nỗi, thẳng thắn, ý kiến đóng góp trên tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, lãnh đạo đơn vị quán triệt đến công chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Quy chế nghiệp vụ của Ngành, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh...vì mục tiêu chung, vì thành tích chung. Chính sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, đảng viên và người lao động  trong đơn vị đã tạo khí thế mới, tạo không khí làm việc vui tươi, thoải mái; từ đó chất lượng công việc ngày càng được nâng lên.Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và yêu cầu mỗi đảng viên và người lao động phải tự ý thức được trách nhiệm; chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiêm túc, chân tình góp ý trên tinh thần cùng nhau tiến bộ, phát triển để công chức, đảng viên trong Chi bộ rút kinh nghiệm đối những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người... Qua đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời có sự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phân công nhiệm vụ của đảng viên và người lao động hàng tháng, quý để trên cơ sở đó đánh giá, phân loại công chức và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng một cách công khai, minh bạch, công bằng và thực chất. Do đó, luôn nhận được sự đồng thuận cao, đoàn kết trong đơn vị.Ngoài ra, để xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng thuận thống nhất cao như hiện nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  đơn vị đã thực hiện tốt về Quy chế dân chủ ở cơ sở  như: công khai, minh bạch về chế độ tài chính, kế toán, quản lý, sử dụng tài sản công, xe công; về công tác thi đua, khen thưởng...; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định, đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên công khai, minh bạch vừa tiết kiệm vừa đảm bảo phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.
           Trong những năm qua, nhờ vào sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo và toàn thể đảng viên, người lao động, tập thể chi bộ đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi như sau: Nhiều năm liền Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”; năm 2020 đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trong năm 2019 đồng chí Bí thư Chi bộ được Đảng ủy VKSND tỉnh cử tham gia cuộc thi “Bí thư Chi bộ giỏi” xuất sắc dành được giải ba chung cuộc; năm 2021 Chi bộ có 01 đồng chí Chi ủy viên tham dự “Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi” cấp Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xuất sắc dành được giải Nhì chung cuộc. Đối với việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, năm 2016, 2020 Chi bộ được Đảng ủy VKSND tỉnh tặng Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; có thành tích tiêu biểu về việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nguyen03
Đ/c Trần Thị Phương Kiều, Chi ủy viên Chi bộ 1 nhận giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021
           Ngoài ra, đơn vị còn tham gia đầy đủ các phong trào do Ngành Kiểm sát nhân dân và địa phương phát động như: Phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm ” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ công chức ngành Kiểm sát Hậu Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9...Qua đó đã đạt được kết quả: năm 2015 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III; 5 năm liền 2016 - 2020 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; 4 năm liền được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen do có thành tích 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều Bằng khen, Giấy khen ngắn hạn của Viện trưởng VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh...
Nguyen04
Đ/c Lê Văn Meo (bìa phải), Chánh Văn phòng thay mặt tập thể Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2021
         Từ những thành tích đã đạt được, để tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp này, trong thời gian tới Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết, thống nhất đoàn kết trong nội bộ để xây dựng tập thể vững mạnh, trong sạch toàn diện và bền vững; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Muốn như vậy, trước hết lãnh đạo đơn vị, tập thể Chi ủy Chi bộ phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là giáo dục lý luận chính trị, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho mỗi công chức, đảng viêntrong đơn vị để thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, nhất trí trong Đảng và tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”; qua đó duy trì và tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, đoàn kết, góp phần ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
        Tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống bệnh quan liêu, tham nhũng, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, tư tưởng cục bộ, bè phái xem đây là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong đơn vị. Trong công việc tạo mối quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để cùng xây dựng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bởi chỉ có trên cơ sở đoàn kết thống nhất, dân chủ thì mỗi đảng viên và người lao động mới thực sự trung thực, thẳng thắn, góp ý chân thành giúp nhau nhận rõ khuyết điểm, hạn chế để cùng nhau tiến bộ.Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng đối với từng đảng viên của Chi bộ, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên gây mất đoàn kết nội bộ, đây là hoạt động rất quan trọng của các Chi bộ vàtổ chức đảng, nhất là trong tình hình như hiện nay nhằm phát hiện sớm và kiên quyết giải quyết dứt điểm mọi hiện tượng gây mất đoàn kết trong nội bộ.
          Mặt khác, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi uỷ Chi bộ, lãnh đạo đơn vị trong tham gia xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của tập thể Chi bộ, đơn vị. Phải đoàn kết rộng rãi, thống nhất trongđảng viên và người lao động tạiđơn vị; đa dạng hóa các hình thức tập hợp thông qua các hoạt động tập thể; động viên để tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Phải tôn trọng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và người lao động; nỗ lực chăm lo, quan tâm đến lợi ích thiết thực, chính đángcủa từng đảng viên, công chức và người lao động, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể tạo sự công bằng, dân chủ trong chi bộ. Thường xuyên động viên các đảng viên luôn có ý thức xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết trong chi bộ, góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cùng nhau góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh nói chung và Chi bộ 1 nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Mai Thảo Nguyên, Kiểm tra viên Văn phòng tổng hợp, VKSND tỉnh Hậu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

27/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024

Lượt xem:417 | lượt tải:12

26/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024

Lượt xem:443 | lượt tải:9

25/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024

Lượt xem:565 | lượt tải:18

24/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024

Lượt xem:573 | lượt tải:20

51/TB-HĐTT

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức VKSND tỉnh Hậu Giang vòng 2

Lượt xem:74 | lượt tải:53
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay3,746
  • Tháng hiện tại88,368
  • Tổng lượt truy cập7,835,533

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây