Văn phòng tổng hợp


   VĂN PHÒNG TỔNG HỢP 
     I. Lịch sử hình thành.
    Văn phòng tổng hợp là đơn vị cấp phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ngày 12/01/2004 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 18/2004/QĐ-TCCB về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang, bộ máy làm việc có 6 phòng, trong đó có Văn phòng tổng hợp và Thống kê tội phạm. Ngày 25/10/2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 36/QĐ-VKSTC – V9 về việc chia tách Văn phòng tổng hợp và Thống kê tội phạm. Ngày 08/01/2013, VKSND tối cao có Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V9 về việc đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã đổi tên Phòng thống kê tội phạm thành Phòng thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin. Sau đó ngày 31/01/2020 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 68/QĐ-VKSTC quyết định về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Hậu Giang, nhập Văn phòng tổng hợp với Phòng thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin thành Văn phòng tổng hợp. Mọi hoạt động của Văn phòng tổng hợp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang.
     II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
     Văn phòng tổng hợp là đơn vị thuộc tổ chức bộ máy của VKSND tỉnh Hậu Giang; là đơn vị tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tỉnh. Quản lý và tổ chức hoạt động thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành; thống kê kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Hậu Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-VKS ngày 22/7/2020 (gọi tắt là Quy chế 112), cụ thể như sau:
     Văn phòng tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn:
     - Chủ trì phối hợp với các phòng thuộc VKSND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Chỉ thị, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm của VKSND tỉnh; sơ kết, tổng kết công tác của VKSND tỉnh.
     - Thực hiện công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của VKSND hai cấp; xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất, theo yêu cầu của VKSND tối cao, Tỉnh ủy Hậu Giang, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban nội chính Tỉnh ủy và các báo cáo khác theo yêu cầu.
     - Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành các văn bản, quyết định để quản lý, chỉ đạo, điều hành về mọi mặt công tác kiểm sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra đối với các đơn vị VKSND hai cấp.
     - Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của Ngành; kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thi đua các đơn vị VKSND hai cấp. Theo dõi, tổng hợp kết quả thi đua của các đơn vị, báo cáo, đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc.
     - Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, thống kê kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; sơ kết, tổng kết công tác thống kê và công nghệ thông tin của VKSND tỉnh. Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin thống kê thuộc phạm vi quản lý của VKSND tỉnh để xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tỉnh.
     - Tổ chức nghiên cứu xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để ứng dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ của VKSND hai cấp; thực hiện công tác số hóa hồ sơ vụ án; quản lý, khai thác dữ liệu và mạng máy tính nội bộ; hệ thống truyền hình trực tuyến; quản trị mạng máy tính và phần mềm dùng chung khác trong ngành KSND. Quản lý hoạt động của Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh.
     - Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác thống kê và công nghệ thông tin; công tác văn phòng.
     - Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, quản lý, lưu trữ các văn bản, kiểm tra về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do VKSND tỉnh ban hành; thực hiện công tác cơ yếu và thông tin liên lạc của VKSND tỉnh.
     - Thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí được cấp theo ủy quyền cảu Viện trưởng VKSND tỉnh, VKSND tối cao và quy định của pháp luật. Thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đảm bảo chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm, chống lãng phí. Tham mưu Viện trưởng trong việc kiểm tra, quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị; việc tiếp nhận, phân phối, theo dõi, kiểm tra và thanh quyết toán việc sử dụng kinh phí theo quy định của Luật ngân sách và ủy quyền của VKSND tối cao; tham mưu thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của VKSND tối cao.
     - Thực hiện công tác về hành chính, quản trị, nghi lễ, khánh tiết, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn; quản lý, theo dõi việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan VKSND tỉnh.
     - Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh trong phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan để phát động, tổ chức các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của VKSND tỉnh.
     - Quản lý thông tin về báo chí có liên quan đến hoạt động của VKSND hai cấp và tổ chức công tác phát ngôn của VKSND tỉnh theo đúng Quy định số 313/QĐ-VKSTC ngày 04/7/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân.
     - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng VKSND tỉnh giao.
     III. Cơ cấu tổ chức:
    Văn phòng tổng hợp có 11 biên chế và 07 hợp đồng. Trong đó gồm: 01 Chánh văn phòng; 02 Phó Chánh văn phòng; 01 Kiểm sát viên sơ cấp; 02 Kiểm tra viên; 03 Chuyên viên; 01 Kế toán, 01 cơ yếu; 07 nhân viên.
     Về trình độ chuyên môn: 10 đồng chí Đại học; 01 Trung cấp.
     Về trình độ lý luận chính trị: 02 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.
     IV. Thông tin liên hệ:
     - Văn phòng tổng hợp thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 15 Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
     - Điện thoại: 0293.3870096.
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay4,223
  • Tháng hiện tại46,775
  • Tổng lượt truy cập8,044,470

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây